Spring naar het artikel

Meldingsplicht

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Artsen en laboratoria zijn verplicht na vaststelling, of bij vermoeden, van bepaalde infectieziekten dit te melden aan de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Wat is het?

De Wet Publieke Gezondheid bepaalt dat artsen en laboratoriumhoofden na vaststelling, of bij vermoeden, van bepaalde infectieziekten hiervan melding te doen bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. Deze heeft dan de taak om de bron van de infectie op te sporen en na te gaan of contacten van de patiënt risico lopen op besmetting. In Nederland geldt de meldingsplicht voor 43 infectieziekten.

Wat doet de GGD met uw melding?

De arts infectieziektebestrijding van de GGD beoordeelt na de melding of er besmettingsgevaar dreigt. Ook wordt gekeken of maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen. De GGD neemt zo nodig contact met u op om meer informatie te vragen en de te nemen maatregelen en eventueel extra laboratoriumonderzoek te bespreken.

De GGD stelt ook het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM op de hoogte van de meldingsplichtige infectieziekte. Dit gebeurt anoniem. Het Centrum Infectieziektebestrijding gebruikt deze informatie onder andere voor de beoordeling van vaccineffectiviteit en als het nodig is voor landelijke bestrijdingsmaatregelen. Het CIb beoordeelt bij een internationale dreiging van een infectieziekte-uitbraak of meldingen aan de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, moeten worden doorgegeven

Telefonische bereikbaarheid voor professionals

Professionals kunnen tijdens kantoortijden contact opnemen met de GGD via het telefoonnummer 010 - 433 99 66. Voor spoedvragen is dit nummer voor professionals ook buiten kantooruren bereikbaar.

Buiten kantoortijden, in het weekend en op feestdagen kunnen professionals ook bellen met de meldkamer van de ambulancedienst. De meldkamer brengt u in contact met de dienstdoende verpleegkundige of arts van de GGD.

Dagverblijven voor (verstandelijk) gehandicapten, verpleeghuizen of opvang voor dak- en thuislozen, kunnen een ongewoon aantal zieken vroegtijdig opmerken.

Sommige bevolkingsgroepen zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten, denk aan mensen die al ziek zijn, aan jonge kinderen, hoogbejaarden en (verstandelijk) gehandicapten. Besmettelijke ziekten kunnen voor hen ernstige gevolgen hebben.

Wat zegt de wet?

Door artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid is het hoofd van een instelling verplicht om er bij de GGD melding van te maken als het aantal zieken ongewoon hoog is.  Door het nemen van hygiënemaatregelen, brononderzoek en het verstrekken van vaccinaties kunnen de gevolgen van een uitbraak van een infectieziekte vaak worden beperkt. De GGD adviseert onderzoek om te achterhalen om welke ziekte het gaat. Ondersteuning met diagnostiek door de GGD is mogelijk. Instellingen zijn eerst zelf verantwoordelijk voor het infectiepreventiebeleid binnen de eigen instelling. Het voorkomen van verspreiding buiten de instelling en het bron- en contactonderzoek buiten de instelling vallen onder de verantwoordelijkheid van de GGD. Door het overplaatsen van patiënten, cliënten en bewoners en het uitwisselen van personeel is verspreiding naar buiten de instelling mogelijk. Goede communicatie naar cliënten, medewerkers en pers is bij een uitbraak erg belangrijk om onrust te voorkomen. De GGD heeft veel ervaring met (het afstemmen van) risicocommunicatie.

Wanneer moet u melding doen?

U moet melding doen bij de GGD bij een ongewoon (verhoogd) aantal aandoeningen waarvan het vermoeden bestaat dat ze besmettelijk zijn:

 • Braken en/of diarree: als er binnen één week meerdere personen zijn met klachten van braken en/of diarree.
 • Geelzucht: als één persoon verschijnselen van geelzucht heeft.
 • Huiduitslag (vlekjes): bij twee of meer gevallen binnen een bepaalde periode in dezelfde groep.
 • Schurft: als er meerdere personen zijn met (de verschijnselen van) schurft. Of als één persoon scabiës crustosa heeft.
 • Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard, zoals meerdere gevallen in korte tijd van longontsteking of hersenvliesontsteking.

Voor de precieze meldplicht per soort zorginstelling zie het draaiboek Wet Publieke Gezondheid, artikel 26 meldingen instellingen van het RIVM.

De GGD onderzoekt na een melding waardoor de aandoening wordt veroorzaakt. Ook wordt gekeken of maatregelen nodig zijn om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Hoe doet u melding?

Als er in uw instelling meer bewoners of medewerkers ziek zijn dan gewoonlijk, kunt u contact opnemen met de afdeling Infectieziekten van de GGD Rotterdam-Rijnmond. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via 010 - 433 98 97. Buiten kantoortijden wordt u doorgezet naar de meldkamer ambulancediensten en kunt u vragen naar de dienstdoende arts infectieziektebestrijding.

In kinderdagverblijven, basisscholen en buitenschoolse opvang is het mogelijk een ongewoon aantal zieken vroegtijdig op te merken.

Zieken, jonge kinderen, hoogbejaarden en (verstandelijk) zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten. Besmettelijke ziekten kunnen voor deze mensen ernstige gevolgen hebben.

Wat zegt de wet?

Door artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid is het hoofd van een instelling verplicht om een ongewoon hoog aantal zieken te melden aan de GGD. De GGD kan zo in een vroeg stadium onderzoeken om welke ziekte het gaat en de ernst van de situatie beoordelen. Door maatregelen te treffen op voor hygiëne, door brononderzoek of door het aanbieden van vaccinaties, kunnen de gevolgen vaak worden beperkt.

Wanneer moet u melding doen?

U moet melding doen bij de GGD bij een ongewoon (verhoogd) aantal aandoeningen waarvan het vermoeden bestaat dat ze besmettelijk zijn:

 • Braken en/of diarree: als meer dan een derde deel van de groep in één week klachten heeft.
 • Geelzucht: bij één geval.
 • Huiduitslag (vlekjes): bij twee of meer gevallen binnen twee weken in dezelfde groep.
 • Schurft: bij drie gevallen in dezelfde groep.
 • Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard: denk hierbij bijvoorbeeld aan meerdere gevallen in korte tijd van longontsteking of hersenvliesontsteking.

De GGD onderzoekt na een melding waardoor de aandoening wordt veroorzaakt. Ook wordt gekeken of maatregelen nodig zijn om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Hoe doet u melding?

Als er in uw instelling een verhoogd aantal kinderen of medewerkers ziek zijn, kunt u contact opnemen met de afdeling Infectieziekten van de GGD Rotterdam-Rijnmond. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via: 010 - 433 95 27.

De Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) is een bacterie die veel voorkomt bij gezonde mensen zonder dat zij daar last van hebben.

De MRSA-bacterie is een bijzondere stafylokok want hij is resistent (ongevoelig) voor behandeling met de meeste antibiotica. MRSA is door de resistentie voornamelijk een probleem voor ziekenhuizen en verpleeghuizen. Sommige buitenlandse ziekenhuizen hebben veel last van MRSA. In Nederland wordt veel gedaan om infecties met MRSA te voorkomen.

Wat is het?

CA-MRSA staat voor Community-Acquired MRSA. Dit is de benaming voor een type MRSA die van oorsprong voorkwam buiten het ziekenhuis, opgelopen door gezonde mensen die het voorafgaande jaar niet opgenomen zijn geweest in een zorginstelling, ook niet voor een poliklinische ingreep.

Clusters van MRSA-infecties die buiten een zorginstelling zijn opgelopen zijn zeldzaam maar komen wel degelijk voor. Er is sprake van een cluster als twee of meer gezonde personen een MRSA-infectie hebben en er aanwijzingen zijn dat ze door dezelfde bron of door elkaar zijn

Wat zegt de wet?

Een enkele MRSA-infectie en MRSA-dragerschap, ontstaan in het ziekenhuis, vallen niet onder de meldingsplicht. Clusters van MRSA-infecties of MRSA-dragerschap in een ziekenhuis of verpleeg- of verzorgingshuis vallen daar wel onder door artikel 26 van de Infectieziektenwet. De GGD kan adviseren bij de aanpak van clusters van MRSA-infecties in verpleeghuizen- en verzorgingshuizen en andere gezondheidsinstellingen.

Wat moet u doen?

Als er sprake is van een cluster (twee of meer CA-MRSA besmettingen binnen een groep mensen die mogelijk met elkaar te maken hebben), moet dit aan de GGD worden gemeld. De GGD doet bron- en contactonderzoek en geeft voorlichting over MRSA.
Instellingen zijn verplicht een cluster van twee of meer patiënten met een MRSA-infectie (bijvoorbeeld een abces of luchtweginfectie), die is ontstaan buiten het ziekenhuis te melden bij de GGD (na vaststelling van de infectie in het laboratorium).

Clusters van MRSA-infecties die buiten een zorginstelling zijn opgelopen zijn zeldzaam maar komen wel degelijk voor. Er is sprake van een cluster als twee of meer gezonde personen een MRSA-infectie hebben en er aanwijzingen zijn dat ze door dezelfde bron of door elkaar zijn besmet. Het is van belang om bron en contacten te behandelen om uitbraken van infecties te stoppen.

Heeft u vragen over MRSA in uw werksituatie? Of bent u werkgever van professionals in de zorg? U vindt meer informatie op MRSA net.

Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO is live!

De website Meldpunt Uitbraken Infectiezieken & BRMO (MUIZ) is een tool voor zorgprofessionals en geeft inzicht in uitbraken van infectieziekten.

Dagelijks worden er honderden patiënten uitgewisseld tussen zorginstellingen. Op deze manier kunnen infectieziekten zich verspreiden naar andere instellingen en nieuwe uitbraken veroorzaken. Uitbraken kunnen nu digitaal gemeld worden in het Meldpunt  Uitbraken Infectieziekten & BRMO. Zo weten zorginstellingen van elkaar welke uitbraken er spelen en kan men hierop inspelen.

Het Meldpunt is een gebruiksvriendelijke en beveiligde webapplicatie en geeft ‘realtime’ overzicht op uitbraken van infectieziekten en Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) in de regio. Bij elke instelling zijn contactpersonen bekend die rechtstreeks benaderd kunnen worden voor specifieke vragen en advies. Elkaar informeren over uitbraken en bereikbaar zijn voor vragen is noodzakelijk, zodat er tijdiger preventieve maatregelen genomen kunnen worden als een patiënt vanuit een ziekenhuis of verpleeghuis binnenkomt. Zo kan verspreiding van infectieziekten en antibioticaresistentie worden tegengegaan.

Met het Meldpunt zetten we in op:

 • voorkómen van verspreiding van infectieziekten, door digitaal uitwisselen van gegevens;
 • bevorderen van patiëntveiligheid;
 • besparing op zorg- en personeelskosten.

Inmiddels maken elf ziekenhuizen en acht koepels van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties gebruik van het Meldpunt. Dit jaar wordt het Meldpunt actief uitgerold bij zorginstellingen in de regio.

Voor juist gebruik van het regionaal Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd in een convenant over:

 • Samenwerking bij uitbraken
 • Verantwoordelijkheden
 • Overplaatsingen van patiënten (inclusief escalatieprocedure)
 • Vertrouwelijkheid
 • Eigendom en eigenaarschap van de data
 • Meldingscriteria

Het convenant is op 22 februari 2017 ondertekend door Guido van den Bogaert (voorzitter Stichting SRZ), Guy Buck (voorzitter Stichting ConForte), Elly van Kooten (directeur Publieke Gezondheid, gemeente Rotterdam) en Karel van Hengel (directeur Publieke Gezondheid Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid).

ConForte
Aafje
Argos Zorggroep
Humanitas
Laurens
Lelie Zorggroep
De Sonneburgh
De Zellingen
Careyn

Publieke gezondheid             
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
GGD Rotterdam-Rijnmond
RIVM

ICT
Ranshuijsen van Loon

SRZ
Erasmus MC
Havenziekenhuis
IJsselland ziekenhuis
Ikazia ziekenhuis
Maasstad ziekenhuis
Oogziekenhuis
Rijndam Revalidatie
SFG Vlietland
Spijkenisse Medisch Centrum
Van Weel Bethesda
RLM


Voorinventarisatie
Albert Schweitzer ziekenhuis