Spring naar het artikel

Algemene voorwaarden

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Door toegang te zoeken tot de site accepteert u dat u bent gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden, dus u dient deze gebruiksvoorwaarden elke keer als u de site benadert, opnieuw te bekijken.

 Als u niet bereid bent om het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze site.

Deze website wordt beheerd door de GGD Rotterdam-Rijnmond. U komt met de GGD Rotterdam-Rijnmond overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.

Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor en/of beschikbaar is en/of relevant is voor andere landen dan Nederland.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Copyright. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de aan deze gelieerde bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site ('framing') of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door de GGD Rotterdam-Rijnmond en de aan deze gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Voor de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient door u gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Inhoud

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke aansprakelijkheid van deze site, de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de aan deze gelieerde bedrijven, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade, wordt, voorzover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Veranderingen in de gebruiksvoorwaarden en de site

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat de GGD Rotterdam-Rijnmond verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch de GGD Rotterdam-Rijnmond, noch de aan deze gelieerde bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door de GGD Rotterdam-Rijnmond of de aan deze gelieerde bedrijven.

Als u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar deze site terugkeren door op de 'backwards'-pijl te klikken, of door het domeinadres (URL) van de GGD Rotterdam-Rijnmond in te toetsen.

Door u verstrekte informatie

Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat de GGD Rotterdam-Rijnmond deze informatie en deze materialen gebruikt en dat gebruik door de GGD Rotterdam-Rijnmond geen inbreuk inhoudt op uw rechten of die van derden.

De GGD Rotterdam-Rijnmond aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie op de site die door gebruikers van de site al dan niet in de vorm van een reactie is achtergelaten. De GGD Rotterdam-Rijnmond behoudt zich het recht voor deze informatie zonder voorafgaande mededeling op elk gewenst tijdstip naar eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u de GGD Rotterdam-Rijnmond via deze site verstrekt, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de Privacy Verklaring. Leest u het Privacy Statement zorgvuldig voordat u de GGD Rotterdam-Rijnmond informatie verstrekt.

Contact opnemen met de GGD Rotterdam-Rijnmond

Indien u een vraag of klacht heeft over deze site, neemt u dan contact op. U kunt ons bellen en mailen.