Spring naar het artikel

Netwerk Aanpak Seksueel Geweld

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

In de regio Rotterdam-Rijnmond is het Netwerk Aanpak Seksueel Geweld actief om seksueel geweld terug te dringen en te voorkomen. Het netwerk telt 25 organisaties die met de gemeenten meedenken en doen.

Elke vier jaar stelt de Aanpak Seksueel Geweld een uitvoeringsplan op. Hierin staan doelen en acties voor de komende periode beschreven. Preventie en daderaanpak zijn belangrijke onderdelen in het uitvoeringsplan.

Het Netwerk Aanpak Seksueel Geweld organiseert regelmatig bijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering. Hoe meer kennis professionals hebben (over bijvoorbeeld het signaleren en bespreekbaar maken van seksueel geweld) des te beter slachtoffers en plegers worden toegeleid naar hulpverlening.

Voor meer informatie over de Aanpak Seksueel Geweld kunt u bellen naar 010 - 433 93 79.

Stappenplan lokaal beleid voor de aanpak van seksueel geweld

Dagelijks worden mensen slachtoffer van seksueel geweld. Slachtoffers weten vaak niet wat zij moeten doen na het geweld. Zij zijn verward, voelen te veel schaamte om het te vertellen aan anderen en zijn bang voor represailles van de pleger of voor reacties van familie of vrienden. Ook plegers hebben hulp nodig om herhaling te voorkomen. Seksueel geweld is een vorm van geweld die het meest intieme van de mens raakt, psychisch en lichamelijk.

Seksueel geweld is naast een persoonlijk probleem ook een maatschappelijk probleem. Om allerlei redenen zijn betrokkenen geneigd het geweld niet te melden en hulpverlening te vermijden. Dat kan echter leiden tot disfunctie in de maatschappij en in een latere levensfase een groot risico op herhaling. Dat geldt voor zowel slachtoffers als plegers. Het is een taak van de gemeente om seksueel geweld terug te dringen en te stoppen: iedereen moet zich zowel op straat als in de privé-omgeving veilig kunnen voelen. De weg naar de hulpverlening moet helder zijn.

De lokale aanpak van seksueel geweld eenvoudig te realiseren door de volgende acht stappen te volgen:

Maak een sociale kaart met organisaties die een hulp of dienst verlenen aan slachtoffers van seksueel geweld. Beschrijf naast de contactgegevens van de organisaties ook in vijf 5 zinnen wat de organisaties kunnen betekenen voor slachtoffers. Zorg ervoor dat deze sociale kaart goed vindbaar is op de gemeentewebsite. Zo kunnen slachtoffers van seksueel geweld snel geholpen worden.
 

Organiseer een bijeenkomst voor professionals van elke organisatie op de sociale kaart. Het doel van deze bijeenkomst is het vormen van een Netwerk Aanpak Seksueel Geweld.

Nu er een netwerk is ontstaan, kan de aanpak seksueel geweld vorm worden gegeven. Hier is een enthousiaste, betrokken coördinator voor nodig. Zet in op een aantal dagdelen per jaar waarin alle netwerkpartners samen komen.  

Organiseer samen met de netwerkpartners vier keer per jaar een bijeenkomst deskundigheidsbevordering (van +/- 3 uur) voor betrokken medewerkers van alle aangesloten organisaties. Peil vooraf wat de behoeften aan onderwerpen zijn.

Tijdens de bijeenkomsten vertellen netwerkpartners wat zij doen aan hulpverlening voor slachtoffers van seksueel geweld. Er kan ook een deskundige uitgenodigd worden uit een andere gemeente of vanuit een landelijke organisatie. Wissel in de locaties: zorg dat de bijeenkomsten ook bij de netwerkorganisaties plaatsvinden. Zo krijgen andere professionals een kijkje in de keuken van een ander. Deel ervaringen met gebruik van de tools uit het puntenplan.

Organiseer eens per jaar een overleg met de beleidsmedewerker van de gemeente en de netwerkpartners om netwerkzaken te bespreken. Dit is het moment om regels en afspraken te maken. Maak ook de aard en de omvang van seksueel geweld in de regio inzichtelijk. Bespreek in het overleg de problemen in de aanpak en zoek samen naar oplossingen.

Zet in op de deskundigheidsbevordering van partners. Denk hierbij aan het geven van trainingen (signaleren en bespreekbaar maken van seksueel geweld) en houd contact met alle betrokkenen in het netwerk. Denk hierbij aan een nieuwsbrief of mailing met nieuws en data voor bijeenkomsten van trainingen.

Deskundige netwerkpartners zorgen voor deskundige professionals in de aanpak van seksueel geweld. Daar kan een gemeente trots op zijn! 1 x per twee jaar kan de wethouder dit laten horen in een openingswoord op een bijeenkomst deskundigheidsbevordering. Dit stimuleert de netwerkpartners in de aanpak van seksueel geweld.

Maak jaarlijks een jaarverslag en een jaarplan. Stuur dit naar netwerkpartners, naar management en politiek bestuur.