Spring naar het artikel

Toezicht kinderopvang

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Als ouder moet u erop kunnen vertrouwen dat uw kind wordt opgevangen in een veilige en gezonde omgeving. Voor kinderopvang gelden wettelijke eisen.

Wat is het?

De Wet kinderopvang stelt voorschriften aan de kwaliteit van kinderopvang, voorbeelden hiervan:

  • een Verklaring Omtrent het Gedrag voor personeel
  • een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
  • het organiseren van inspraak van ouders
  • het gebruik van de Nederlandse taal als voertaal.
  • het pedagogisch beleidsplan
  • de groepsgrootte
  • de verhouding beroepskrachten/aantal kinderen
  • verblijfsruimten.

Deze voorschriften gelden voor kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouders en gastouderbureaus.

Wie houdt toezicht?

Het toezicht op de kinderopvang is een taak van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Die taak voert de GGD uit, in opdracht van de gemeenten, in het hele werkgebied: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
GGD-inspecteurs toetsen jaarlijks of aan de voorwaarden in de wet wordt voldaan. Als een melding daartoe aanleiding geeft toetsen ze vaker. Die inspecties zijn aangekondigd of onaangekondigd. De GGD onderzoekt onder andere of de organisatie in beleid en uitvoering werk maakt van hygiëne, veiligheid en pedagogische aanpak. Er wordt ook gekeken of dat duidelijk is voor ouders. Verder wordt onderzocht of voor ouders de medezeggenschap, de verstrekte informatie en de klachtenafhandeling goed zijn geregeld. Ook kijkt de GGD naar de personele inzet en het geplaatste aantal kinderen in verhouding tot de beschikbare ruimte.

Kunt u de resultaten bekijken?

De uitkomsten van de onderzoeken worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Daarin staan alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang locaties, gastouderbureaus en gastouders. Het register is openbaar. Ouders kunnen op deze site inspectierapporten inzien van kinderopvanglocaties. Hier staat een samenvatting van het laatste rapport in. Hiermee kunnen ze een weloverwogen keuze maken voor de opvang van hun kind(eren). Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang staat.

Kwaliteitseisen aan kinderopvang

Wanneer de voorschriften uit de Wet kinderopvang en onderliggende regelgeving onvoldoende worden nageleefd is de gemeente bevoegd om handhavend op te treden. Het handhavingsbeleid van de gemeente kunt u opvragen in de gemeente, waarin de kinderopvanglocatie zich bevindt, of vindt u op de gemeentelijke website.

Heeft u klachten?

Als u een klacht heeft die te maken heeft met kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang – zoals hygiëne en veiligheid – kunt u daarvan melding doen bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. De GGD kan naar aanleiding van de klacht een inspectie verrichten. op basis van het inspectierapport kan de gemeente zo nodig maatregelen nemen. U kunt de afdeling Toezicht Kinderopvang van de GGD dagelijks bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur.

Bekijk ook de pagina Kinderopvang van de Rijksoverheid.