Spring naar het artikel

Melden van een infectieziekte

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Artsen, laboratoria en instellingen moeten na vaststelling, of bij vermoeden, van bepaalde infectieziekten dit melden aan de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Je kunt een infectieziekte of (vermoedelijke) uitbraak melden:

 • Telefonisch melden: professionals kunnen tijdens kantoortijden contact opnemen met de GGD via het telefoonnummer 010 - 433 98 84. Voor spoedvragen is dit nummer voor professionals ook buiten kantooruren bereikbaar. We verbinden je dan door met de meldkamer van de ambulancedienst. Die brengt je in contact met de dienstdoende verpleegkundige of arts van de GGD.

 • Melden via e-mail: verpleegkundige.izggd@rotterdam.nl.
 • Melden via het webformulier.

Melden via MUIZ (regionaal Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO).

Welke informatie vraagt de GGD bij de melding? En moet ik deze informatie delen?

Bij het maken van een melding moet je een aantal gegevens delen. Denk hierbij aan de naam, het adres en het burgerservicenummer van de index. Maar ook aan de infectieziekte of een beschrijving van het ziektebeeld en de eerste ziektedag.

Kijk voor alle verplichte meldingsgegevens op Wet publieke gezondheid.

Wat is het?

De Wet publieke gezondheid bepaalt dat artsen, laboratorium- en instellingshoofden na vaststelling, of bij vermoeden, van bepaalde infectieziekten dit melden bij de GGD.

Wanneer melden?

De meldingsplicht geldt voor alle infectieziekten waarbij het nodig is om de bron op te sporen of waarbij contacten risico kunnen lopen. Maatregelen zijn nodig om contacten te beschermen of verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Artsen en laboratoria melden zo snel mogelijk, om zo snel mogelijk maatregelen te kunnen treffen. 

Ook als het laboratorium de melding deed, heeft de behandelend arts nog steeds een meldingsplicht. De ‘dubbele’ melding van zowel behandelaar als laboratorium voorkomt het te laat opmerken van belangrijke signalen.

 

Een overzicht van alle meldingsplichtige infectieziekten vind je op de website van het RIVM: Welke infectieziekten zijn meldingsplichtig? | RIVM

De Wet publieke gezondheid (Artikel 26) beschrijft ook een meldingsplicht voor alle instellingen waar voor infectieziekten kwetsbare groepen verblijven of samenkomen. Denk hierbij aan zorginstellingen of kinderdagverblijven. Meer informatie over deze meldingsplicht vind je onder het kopje ‘Informatie over de meldingsplicht voor instellingen’.

Artikel 26

In Nederland kennen we diverse wetten als het gaat om de gezondheidszorg. Wat betreft de publieke gezondheid, is de Wet publieke gezondheid (Wpg) het belangrijkst. Artikel 26 van de Wpg betreft de meldplicht voor instellingen. Het doel van deze meldplicht voor instellingen met kwetsbare bewoners is om besmettelijke ziekten in een vroeg stadium te detecteren. En zo nodig actie te ondernemen, en eventuele verspreiding buiten de instelling tegen te gaan.

Wanneer melden?

In de LCI-richtlijn Artikel 26-meldingen Wpg-instellingen | LCI richtlijnen (rivm.nl) vind je de meldcriteria. De ervaring vanuit de GGD is dat deze criteria niet altijd concreet genoeg zijn en daardoor lastig te gebruiken. Om een uitbraak zo goed mogelijk te controleren en om zo nodig te kunnen adviseren, is het goed om de GGD laagdrempelig op de hoogte te houden. Wij verzoeken je daarom vanaf 2 gevallen van een infectieziekte, die mogelijk met elkaar te maken hebben, een melding te doen bij de GGD. De uitzondering hierop is schurft, die je vanaf 1 geval moet melden.

Een aantal zorginstellingen valt onder de kwaliteitswet. Dit betekent onder andere dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor adequate infectiepreventie. (Zie voor meer informatie over de kwaliteitswet de hierboven genoemde LCI-richtlijn.) Maar, laagdrempelig overleg met de GGD is altijd mogelijk, vooral bij twijfel!

Welke ziektebeelden?

 • Maag-/darmaandoeningen, gekenmerkt door buikpijn, diarree, misselijkheid en/of braken, moet je melden vanwege de makkelijke verspreiding.
 • Geelzucht: denk met name aan hepatitis A.
 • Huidaandoeningen (met name schurft) moet je melden, omdat deze zich vaak via (intensief) huid-op-huidcontact verspreiden.
 • Bij overige ernstige aandoeningen moet je alert zijn op een ernstig beloop in korte tijd en een ongewoon aantal personen, eventueel resulterend in ziekenhuisopname en/of sterfte. Denk bij overige aandoeningen ook aan influenza of COVID-19.

Om aandoeningen te melden onder artikel 26 hoeft er geen oorzaak bekend te zijn. Bijvoorbeeld: als er “buikgriep” heerst op een afdeling, hoef je niet te wachten met melden tot je weet welke ziekteverwekker dit veroorzaakt. Wel is het belangrijk dat je zowel ziektegevallen onder bewoners/patiënten als onder het personeel meldt.

 

Doelgroepen en instellingen

De meldingsplicht geldt voor de volgende kwetsbare groepen:

 • Zieke personen
 • Jonge kinderen
 • (Hoog)bejaarden
 • Mensen met een verstandelijke beperking

Instellingen waar bovengenoemde personen verblijven moeten zich houden aan de meldplicht conform artikel 26. Denk hierbij aan verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderdagverblijven. Maar ook aan opvangcentra voor asielzoekers, en opvang voor dak- en thuislozen. Thuiszorgmedewerkers kunnen ook een melding doen bij 2 of meer besmette cliënten. Dit door onderling contact met elkaar of met dezelfde zieke medewerker(s).

Praktisch

Wie meldt?
Volgens de wet het hoofd van de instelling, maar in de praktijk loopt dit vaak anders.

Waar melden?
Bij de GGD in de regio waar de instelling (dus niet het hoofdkantoor van de organisatie) gevestigd is. Weet je niet zeker onder welke GGD je valt, kunt u dit opzoeken op de website van GGD GHOR Nederland: www.ggd.nl.

Hoe melden?
Ga naar: Ik ben professional en wil een infectieziekte of vermoedelijke uitbraak melden

Wat doet de GGD met jouw melding?

Het team infectieziektebestrijding van de GGD beoordeelt na de melding of er breder besmettingsgevaar dreigt. En of maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen. De GGD neemt zo nodig contact met je op om meer informatie te vragen. En bespreekt met jou de te nemen maatregelen en eventueel extra laboratoriumonderzoek.

De GGD stelt ook het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM op de hoogte van alle meldingsplichtige infectieziekten. Dit gebeurt anoniem. Het Centrum Infectieziektebestrijding gebruikt deze informatie onder andere voor de opsporing van infectieziektenbronnen. Maar ook voor beoordeling van vaccin-effectiviteit en als het nodig is voor landelijke bestrijdingsmaatregelen. Het CIb beoordeelt bij een internationale dreiging van een infectieziekte-uitbraak of het meldingen aan de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, moeten doorgeven.

 

Voor zorginstellingen is het mogelijk om eenvoudig een uitbraak te melden via de webapplicatie Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ). Daarnaast is het voor melders mogelijk om via MUIZ meer inzicht te krijgen in andere uitbraken die spelen in de regio. Door kennis over uitbraken “bij de buren” kun je het risico verkleinen op introductie van besmettelijke ziekten in jouw instelling door overplaatsingen en/of gedeeld personeel.

MUIZ is gebruiksvriendelijk, veilig en geeft ‘realtime’ overzicht van regionale uitbraken van infectieziekten en Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO). Het zorgt voor overzicht en draagt ook bij aan laagdrempelig contact tussen diverse zorginstellingen. 

Binnen onze regio maken ruim 30 zorgorganisaties gebruik van het Meldpunt. Hieronder vallen alle ziekenhuizen en de grote koepels van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties. Kleinere zorginstellingen en enkele zorgvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking nemen inmiddels ook deel aan MUIZ. 

Met de landelijke uitrol van MUIZ is het ook mogelijk om op dezelfde manier je meldingen te doen in verschillende GGD-regio’s. Wanneer je een melding via MUIZ doet, is het niet meer nodig deze melding via een ander kanaal te doen.

Om gebruik te maken van MUIZ heb je een account nodig. Dit kan de GGD eenvoudig voor je aanmaken. Stuur een e-mail met het verzoek daartoe naar digitaalmeldpuntMO@rotterdam.nl. Gebruik van MUIZ is gratis voor de aangesloten instellingen.