Spring naar het artikel

Toezicht kinderopvang

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De GGD Rotterdam-Rijnmond voert de inspecties in de kinderopvang uit namens de vijftien gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Alle kinderopvanginstellingen worden bezocht door de GGD en getoetst of zij voldoen aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen stelt. De GGD gaat jaarlijks op inspectiebezoek bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus.

Aanvraag registratie en inspectie

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staan kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd. Ouders komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een in het register opgenomen instelling voor kinderopvang.

Als u een kinderopvanginstelling (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouderopvang of buitenschoolse opvang) of een gastouderbureau wilt starten, kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente waar u zich wilt vestigen. De aanmelding komt daarna terecht bij de GGD. Vervolgens toetst de GGD of de kinderopvanginstelling of gastouderbureau voldoet aan de gestelde eisen voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang. De behandeling van uw aanvraag tot en met het besluit of uw instelling wordt opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) duurt maximaal tien weken.

Advies bij het starten van kinderopvang is geen taak van de GGD. Hiervoor kunt u terecht bij de brancheorganisatie of het ministerie van SZW.

Jaarlijks onderzoek

We beoordelen elk jaar in opdracht van gemeenten of alle kinderopvanginstellingen aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Deze inspecties vinden aangekondigd en onaangekondigd plaats. De inspecteurs onderzoeken of de instellingen aantoonbaar beleid maken op de domeinen:

  • pedagogisch klimaat
  • personeel en groepen
  • veiligheid en gezondheid
  • accommodatie
  • ouderrecht

De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Een klacht over toezicht

Als u een klacht heeft over het toezicht door de inspecteur kunt u dit met hem/haar bespreken. Indien dit niet leidt tot een oplossing, kunt u een klacht indienen bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. De klacht wordt behandeld volgens onze klachtenprocedure.

Vertrouwelijke informatie en contact

De GGD Rotterdam-Rijnmond maakt voor het uitwisselen van vertrouwelijke informatie gebruik van de service MOVEit. Op deze manier wordt informatie op een veilige manier verstuurd. Wilt u gebruik maken van deze service? Stuur dan een e-mail naar kinderopvang@rotterdam.nl. U ontvangt binnen twee werkdagen een handleiding en wachtwoord om toegang te krijgen tot deze service.

Als u een e-mail stuurt naar kinderopvang@rotterdam.nl ontvangt u altijd binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Hebt u deze niet gekregen, dan is uw e-mail niet door ons ontvangen. Neem dan contact op met de GGD Rotterdam-Rijnmond op telefoonnummer 010-4984015.

Heeft u vragen over de inspecties? Of merkt u dat een kindercentrum of gastouderbureau niet aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet? Neem dan contact op met de GGD Rotterdam-Rijnmond op telefoonnummer 010-4984015. De afdeling is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Postadres:
GGD Rotterdam-Rijnmond
Afdeling Toezicht Kinderopvang
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam

Meer informatie

Klachten

Als u een klacht heeft die te maken heeft met kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang – zoals hygiëne en veiligheid – kunt u daarvan melding doen bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. We onderzoeken de klacht en ondernemen indien nodig actie. De afdeling Toezicht Kinderopvang van de GGD is dagelijks te bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 010-4984015.