Spring naar het artikel

Gezondheidsmonitor

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Gemeenten in Nederland zijn wettelijk verplicht om de gezondheid van haar inwoners in kaart te brengen. De GGD Rotterdam-Rijnmond voert dit onderzoek voor 15 gemeenten uit. Dit doen wij met vragenlijstonderzoeken onder verschillende leeftijdsgroepen van inwoners: (ouders van) kinderen van 0 tot en met 12 jaar, jongeren op het voortgezet onderwijs, (jong)volwassenen en ouderen.

Onderzoeken in 2022

In 2022 voert de GGD drie onderzoeken uit:

 • Gezondheidsmeter Kinderen: de dataverzameling onder ouders met een kind in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar is inmiddels afgerond
 • Corona Gezondheidsmeter Jongvolwassenen: een extra onderzoek onder 16 t/m 25-jarigen om de gevolgen van het coronavirus op hun gezondheid in kaart te brengen. De dataverzameling van dit onderzoek is bijna afgerond.
 • Corona Gezondheidsmeter Volwassenen en Ouderen: een extra onderzoek onder 18-plussers om de gevolgen van het coronavirus op hun gezondheid in kaart te brengen.

De gemeenten gebruiken de resultaten van de onderzoeken om hun gezondheidsbeleid verder in te vullen of eventueel bij te sturen.

Corona Gezondheidsmontor Volwassenen en Ouderen 2022

Dit onderzoek is een grootschalig vragenlijstonderzoek naar de gezondheid en leefstijl van volwassenen (vanaf 18 jaar) in Nederland.  Alle GGD’en voeren dit onderzoek normaal gesproken één keer in de vier jaar op gelijke wijze uit. De laatste meting was is in 2020. Dit jaar is er een extra meting om de impact van Corona op de gezondheid van volwassenen en ouderen in beeld te brengen. De meting vindt plaats van 7 september tot en met 2 december 2022.

In de vragenlijst staan onder andere vragen over de volgende aspecten:

 • Achtergrondkenmerken (o.a. leeftijd, geslacht, huishoudsamenstelling, opleiding).
 • Gezondheid (o.a. gezondheidsbeleving, psychosociale gezondheid, stress, veerkracht).
 • Sociale omgeving (o.a. sociale steun, mantelzorg, eenzaamheid, vrijwilligerswerk).
 • Leefstijl (o.a. roken, alcohol, drugs, beweging).
 • Fysieke omgeving (geluidsoverlast).
 • De impact van de coronacrisis (o.a. long-covid, uitgestelde zorg).

GGD Rotterdam-Rijnmond werkt samen met de andere GGD’en, het organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en netwerk GOR (gezondheidsonderzoek bij rampen). Netwerk GOR is een samenwerking van het RIVM, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Dataverzameling door I&O Research

I&O Research verzamelt de gegevens namens GGD Rotterdam-Rijnmond en het CBS. Uw gegevens worden samengevoegd met informatie die het CBS krijgt van andere instellingen. Het CBS verzamelt zelf gegevens maar krijgt ook gegevens van andere instellingen. Die informatie voegt het CBS samen. Bovengenoemde organisaties maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Op deze manier werken we zo zuinig mogelijk. Uw gegevens zijn veilig. Dat is verplicht. Dit is in de wet bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat uw gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld.

Voor alle onderzoeken wordt een privacyverklaring opgesteld. In de verklaring wordt uitgelegd hoe de privacy van deelnemers wordt gewaarborgd en hoe de GGD de gegevens verwerkt en de resultaten gebruikt. Hieronder vindt u de verschillende privacyverklaringen wanneer deze definitief zijn:

Alle resultaten publiceren wij op gezondheidinkaart.nl:

 • Gezondheidsmeter Kinderen 2022: half oktober 2022
 • Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022: eerste kwartaal 2023
 • Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022: mei 2023

De Gezondheidsmeter Kinderen 2022 is een gezondheidsonderzoek over kinderen van 0 t/m 12 jaar. Ouders van kinderen wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen  . Dit onderzoek wordt een keer per vier jaar uitgevoerd. In 2018 is dit voor het laatst geweest. De meting vindt plaats van half mei tot begin juli 2022.

Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een extra meting bij jongeren van 16 t/m 25 jaar. De GGD’en voeren dit onderzoek in landelijke samenwerking uit.  Via sociale media worden jongvolwassenen in de regio Rotterdam-Rijnmond  benaderd voor deelname. De meting vindt plaats van eind april tot en met begin juli 2022.