Spring naar het artikel

Gezondheidsmonitor

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Gemeenten in Nederland zijn wettelijk verplicht om de gezondheid van haar inwoners in kaart te brengen. De GGD Rotterdam-Rijnmond voert dit onderzoek voor 13 gemeenten uit. Dit doen wij met vragenlijstonderzoeken onder verschillende leeftijdsgroepen van inwoners: (ouders van) kinderen van 0 tot en met 12 jaar, jongeren op het voortgezet onderwijs, (jong)volwassenen en ouderen.

Onderzoek in 2023

In 2023 voert de GGD één onderzoek uit, de Gezondheidsmonitor Jeugd.

De gemeenten gebruiken de resultaten van het onderzoek om hun gezondheidsbeleid verder in te vullen of eventueel bij te sturen.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

Dit onderzoek is een grootschalig vragenlijstonderzoek naar de gezondheid en leefstijl van tweede- en vierdejaars scholieren op het voortgezet onderwijs in Nederland. Alle GGD’en en het RIVM voeren dit onderzoek één keer in de vier jaar op gelijke wijze uit. In 2021 was er een extra meting om de impact van de coronaperiode in beeld te brengen. Het onderzoek vindt plaats van medio september tot en met eind november 2023.

Alle GGD’en in Nederland voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2024 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. De resultaten van het onderzoek worden op groepsniveau weergegeven. Omdat alle GGD’en meedoen, zijn er in 2024 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo werken we samen met de scholen en gemeenten aan het verbeteren van de gezondheid van jongeren en de preventie van gezondheidsproblematiek.
De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor Jeugd normaalgesproken één keer in de vier jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 was een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl.

Wat staat er in de vragenlijst?

Dit is de vragenlijst voor de leerlingen. 

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst. Een docent of medewerker van onderzoeksbureau Mediad begeleidt de afname. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met betrouwbare informatie. 

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 worden vooraf geïnformeerd over het onderzoek. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het echter belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen aan het onderzoek.

Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Leerlingen hoeven niet in te loggen met een persoonlijke code. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, zodat we weten op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar naam, adres of BSN-nummer. De GGD vraagt wél de viercijferige postcode, omdat de GGD de gegevens op gemeenteniveau wil analyseren.

De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen de vragenlijst invullen.

Alle GGD’en werken dit jaar samen met het Trimbos-instituut dat tegelijkertijd landelijk en internationaal onderzoek doet. De vragenlijsten van het Trimbos-instituut gaan over dezelfde onderwerpen als die van de GGD, maar er is meer aandacht voor eventueel gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen. Per klas kunnen één of twee leerlingen op basis van toeval deze vragenlijst krijgen in plaats van de GGD vragenlijst.  

Klik op de link voor een document met andere veelgestelde vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 in het Nederlands.

Gezondheidsonderzoeken uit 2022

De Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022 is een gezondheidsonderzoek bij volwassenen vanaf 18 jaar. Deelnemers worden via een brief uitgenodigd om online of op papier een vragenlijst in te vullen. Dit onderzoek wordt een keer per vier jaar uitgevoerd. In 2020 was er een extra meting om de impact van corona in kaart te brengen. De meting vond plaats van begin september tot begin december 2022.


 

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een extra meting bij jongeren van 16 t/m 25 jaar. De GGD’en voeren dit onderzoek in landelijke samenwerking uit.  Via sociale media worden jongvolwassenen in de regio Rotterdam-Rijnmond  benaderd voor deelname. De meting vindt plaats van eind april tot en met begin juli 2022.

De Gezondheidsmeter Kinderen 2022 is een gezondheidsonderzoek over kinderen van 0 t/m 12 jaar. Ouders van kinderen wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen  . Dit onderzoek wordt een keer per vier jaar uitgevoerd. In 2018 is dit voor het laatst geweest. De meting vindt plaats van half mei tot begin juli 2022.

Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.

Alle resultaten publiceren wij op gezondheidinkaart.nl:

  • Gezondheidsmeter Kinderen 2022: half oktober 2022
  • Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022: eerste kwartaal 2023
  • Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022: mei 2023

Voor alle onderzoeken wordt een privacyverklaring opgesteld. In de verklaring wordt uitgelegd hoe de privacy van deelnemers wordt gewaarborgd en hoe de GGD de gegevens verwerkt en de resultaten gebruikt. Hieronder vindt u de verschillende privacyverklaringen wanneer deze definitief zijn: