Spring naar het artikel

Gezondheidsmonitor

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Gemeenten in Nederland zijn wettelijk verplicht om de gezondheid van haar inwoners in kaart te brengen. De GGD Rotterdam-Rijnmond voert dit onderzoek voor 13 gemeenten uit. Dit doen wij met vragenlijstonderzoeken onder verschillende leeftijdsgroepen van inwoners: (ouders van) kinderen van 0 tot en met 12 jaar, jongeren op het voortgezet onderwijs, (jong)volwassenen en ouderen.

Onderzoeken in 2022

In 2022 voert de GGD vier onderzoeken uit:

 • Gezondheidsmeter Kinderen
 • Corona Gezondheidsmeter Jongvolwassenen
 • Corona Gezondheidsmeter Volwassenen en Ouderen
 • OKO Gezondheidsmonitor Jeugd

De gemeenten gebruiken de resultaten van de onderzoeken om hun gezondheidsbeleid verder in te vullen of eventueel bij te sturen.

Corona Gezondheidsmontor Volwassenen en Ouderen 2022

Dit onderzoek is een grootschalig vragenlijstonderzoek naar de gezondheid en leefstijl van volwassenen (vanaf 18 jaar) in Nederland.  Alle GGD’en voeren dit onderzoek normaal gesproken één keer in de vier jaar op gelijke wijze uit. De laatste meting was is in 2020. Dit jaar is er een extra meting om de impact van Corona op de gezondheid van volwassenen en ouderen in beeld te brengen. De meting vindt plaats van 7 september tot en met 2 december 2022.

In de vragenlijst staan onder andere vragen over de volgende aspecten:

 • Achtergrondkenmerken (o.a. leeftijd, geslacht, huishoudsamenstelling, opleiding).
 • Gezondheid (o.a. gezondheidsbeleving, psychosociale gezondheid, stress, veerkracht).
 • Sociale omgeving (o.a. sociale steun, mantelzorg, eenzaamheid, vrijwilligerswerk).
 • Leefstijl (o.a. roken, alcohol, drugs, beweging).
 • Fysieke omgeving (geluidsoverlast).
 • De impact van de coronacrisis (o.a. long-covid, uitgestelde zorg).

GGD Rotterdam-Rijnmond werkt samen met de andere GGD’en, het organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en netwerk GOR (gezondheidsonderzoek bij rampen). Netwerk GOR is een samenwerking van het RIVM, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Dataverzameling door I&O Research

I&O Research verzamelt de gegevens namens GGD Rotterdam-Rijnmond en het CBS. Uw gegevens worden samengevoegd met informatie die het CBS krijgt van andere instellingen. Het CBS verzamelt zelf gegevens maar krijgt ook gegevens van andere instellingen. Die informatie voegt het CBS samen. Bovengenoemde organisaties maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Op deze manier werken we zo zuinig mogelijk. Uw gegevens zijn veilig. Dat is verplicht. Dit is in de wet bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat uw gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld.

Voor alle onderzoeken wordt een privacyverklaring opgesteld. In de verklaring wordt uitgelegd hoe de privacy van deelnemers wordt gewaarborgd en hoe de GGD de gegevens verwerkt en de resultaten gebruikt. Hieronder vindt u de verschillende documenten die van toepassing zijn:

Het veldwerk van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wordt uitgevoerd door I&O Research. Afmelden voor het onderzoek kan door een e-mail te sturen naar helpdeskGM@ioresearch.nl onder vermelding van de inlogcode in de uitnodigingsbrief. Ook kan je bellen naar de helpdesk 0800-0191 (elke dag bereikbaar van 9.00 - 21.00 uur).

Als iemand helemaal niet meer voor onderzoek benaderd wilt worden, moet hij of zij dit zelf aangeven bij de gemeente waar hij of zij woont.

Hieronder staan documenten met andere veelgestelde vragen over de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022. Deze is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022

Gemeente Goeree Overflakkee doet mee aan het programma 'Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ (OKO) in samenwerking met middelbare scholen en de GGD. Jongeren kunnen zich beter ontwikkelen wanneer zij opgroeien in een positieve, gezonde en veilige leefomgeving. Opgroeien in deze omgeving maakt ook de kans kleiner dat zij gaan drinken, roken of drugs gaan gebruiken. Met OKO werkt iedereen in de gemeente Goeree Overflakkee samen aan het vormen van de positieve leefomgeving voor jongeren: thuis, op school, in de vriendenkring en in de vrije tijd. in het kader van OKO heeft de gemeente Goeree Overflakkee de GGD Rotterdam-Rijnmond gevraagd om een vragenljistonderzoek uit te zetten bij de jeugd uit klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs op Goeree Overflakkee. Alle middelbare scholen doen mee en naar verwachting ruim 1.400 jongeren. Het onderzoek vindt plaats tussen 3 oktober en 20 november 2022.

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt of medewerker van de GGD begeleidt de afname. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, middelengebruik door leeftijdgenoten, mening van ouders over middelengebruik en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Nee, deelname aan de OKO Gezondheidsmonitor 2022 is geheel vrijwillig. Alle ouders/verzorgers én leerlingen worden vooraf geïnformeerd over het onderzoek. Wilt u niet dat uw zoon of dochter meedoet aan de OKO Gezondheidsmonitor 2022? Dan kunt u dit doorgeven aan de school zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Ook als een leerling zelf niet mee wil doen, dan kan hij of zij dit (ter plekke) aangeven. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het echter belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen aan het onderzoek.

De gemeente Goeree Overflakkee heeft GGD Rotterdam-Rijnmond gevraagd om de jeugd op Goeree Overflakkee te bevragen over hun mentale gezondheid, leefstijl en aspecten in hun omgeving die deel van invloed zijn daarop. Daarmee wil de gemeente de komende jaren werk maken van een preventieve aanpak voor (mentale) gezondheid en leefstijl. Dit zodat de jeugd opgroeit in een kansrijke omgeving waar middelengebruik geen onderdeel van uitmaakt. Recente gegevens over de omgevingsfactoren zijn nog niet voldoende beschikbaar voor de gemeente. De gemeente wil op basis van deze gegevens samen met alle betrokkenen beleid maken.

Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Leerlingen hoeven niet in te loggen met een persoonlijke code. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, op die manier weten we op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar naam, geboortedatum, adres of BSN-nummer. De GGD vraagt alleen de viercijferige postcode, zodat de GGD de gegevens op gemeenteniveau kan analyseren.

Hieronder staat een document met andere veelgestelde vragen over de OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022. Deze is beschikbaar in het Nederlands.

Afgelopen gezondheidsonderzoeken uit 2022

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een extra meting bij jongeren van 16 t/m 25 jaar. De GGD’en voeren dit onderzoek in landelijke samenwerking uit.  Via sociale media worden jongvolwassenen in de regio Rotterdam-Rijnmond  benaderd voor deelname. De meting vindt plaats van eind april tot en met begin juli 2022.

De Gezondheidsmeter Kinderen 2022 is een gezondheidsonderzoek over kinderen van 0 t/m 12 jaar. Ouders van kinderen wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen  . Dit onderzoek wordt een keer per vier jaar uitgevoerd. In 2018 is dit voor het laatst geweest. De meting vindt plaats van half mei tot begin juli 2022.

Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.

Alle resultaten publiceren wij op gezondheidinkaart.nl:

 • Gezondheidsmeter Kinderen 2022: half oktober 2022
 • Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022: eerste kwartaal 2023
 • Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022: mei 2023

Voor alle onderzoeken wordt een privacyverklaring opgesteld. In de verklaring wordt uitgelegd hoe de privacy van deelnemers wordt gewaarborgd en hoe de GGD de gegevens verwerkt en de resultaten gebruikt. Hieronder vindt u de verschillende privacyverklaringen wanneer deze definitief zijn: