Spring naar het artikel

Onderzoek

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

GGD Rotterdam-Rijnmond volgt regelmatig de gezondheid van de 1,3 miljoen inwoners van de vijftien gemeenten in het werkgebied. De gegevens worden voor een groot deel verzameld met vragenlijsten over gezondheid en leefstijl. Op deze manier wordt de gezondheidssituatie van kinderen, jongeren en volwassenen in kaart gebracht. De resultaten worden gepubliceerd op de Gezondheidsatlas (Gezondheid in Kaart).

Ook op specialistisch gebied voert de GGD onderzoeken uit. Zo wordt gekeken naar de luchtkwaliteit, naar de mogelijke gezondheidseffecten van zendmasten en naar geluidsoverlast door het vliegverkeer.

De GGD Rotterdam-Rijnmond brengt de gezondheid van de bevolking van 15 gemeenten in kaart. Dit doet zij met de Gezondheidsmonitor, een vragenlijstonderzoek onder steeds een andere leeftijdsgroep van inwoners:

  • in 2014 werden de ouders van 0-12-jarigen bevraagd
  • in 2015 de jongeren van middelbare scholen
  • in 2016 de volwassenen en ouderen.

De resultaten zijn te vinden in Gezondheid in Kaart. Deze website toont per gemeente cijfers over verschillende gezondheidsthema’s. Opvallende cijfers en landelijke ontwikkelingen op gezondheidsgebied worden door de GGD aan de regiogemeenten gepresenteerd. De regiogemeenten kunnen op basis van deze gegevens hun gezondheidsbeleid verbeteren of aanpassen. Ook kunt u direct naar de Gezondheidsatlas, de database waar alle onderzoeksresultaten uit de Gezondheidsmonitor te vinden zijn.

Generation R onderzoekt de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 kinderen in Rotterdam. Ze worden gevolgd vanaf de vroege zwangerschap.

De 10.000 Rotterdamse kinderen die deelnemen aan Generation R worden tot hun jong volwassenheid gevolgd. Dit gebeurt door het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in samenwerking met GGD Rotterdam-Rijnmond. Centraal staat de vraag waarom het ene kind zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet. Generation R onderzoek factoren die deze ontwikkeling kunnen bevorderen. Hiermee levert Generation R een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en zorg voor alle kinderen en ouders in Nederland.

Het Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland (RCSG zZH) publiceert jaarlijks haar regiocijfers.

Elk jaar brengt de soa poli een rapport uit over de cijfers van dat jaar. In dit rapport is te vinden

  • hoeveel mensen er op consult bij de poli zijn geweest
  • hoeveel soa’s er zijn gevonden
  • bij welke risicogroepen de soa's werden gevonden.

In 2016 zijn er 17.786 consulten geweest. Van alle cliënten bleek 19,4% een of meer seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) te hebben. De meest voorkomende soa is chlamydia (72%).

Jaarcijfers 2016

Het Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland (RCSG zZH) publiceerde in juni 2017 haar jaarcijfers over 2016. Het centrum heeft verschillende soa poli’s en richt zich op groepen die meer risico lopen op een soa of seksualiteitsproblemen. Afgelopen jaar vonden er 17.786 consulten plaats, dit is een stijging van 5% ten opzichte van 2015. Het percentage cliënten dat een of meer soa’s had ook (licht) gestegen. Van 19,0% in 2015 naar 19,4% in 2016.

In 2016 is er binnen de risicogroepen meer prioriteit gegeven aan

  • mannen die seks hebben met mannen (MSM)
  • mensen die gewaarschuwd zijn voor een soa
  • mensen met klachten die passen bij een soa.

Deze prioritering werkt, want binnen deze risicogroepen wordt in verhouding meer soa gevonden. Voor MSM is het soa-vindpercentage 21%, voor mensen met klachten 27%, en voor gewaarschuwden 35%. Mensen met een lage/middelbare opleiding hebben een hoger vindpercentage dan hoogopgeleiden (23% vergeleken met 17%).

Hoog vindpercentage bij partnerwaarschuwing

Het aandeel mensen dat zich liet testen na een soa-waarschuwing is gegroeid van 18,4% in 2015 naar 19,6% in 2016. Het hoge soa vindpercentage voor gewaarschuwden geeft aan dat prioritering aan deze groep noodzakelijk blijft. Het vindpercentage bij gewaarschuwden voor  een specifieke soa is 2-4 keer zo hoog dan bij de niet-gewaarschuwden. Voor gonorroe is dit 31%, voor syfilis 14% en voor hiv bijna 9%. Partnerwaarschuwing blijft dus belangrijk, het RCSG werkt aan een efficiëntere methode van partnerwaarschuwing en registratie.

MSM

In 2016 is het aandeel MSM van alle consulten gestegen naar 28%. Binnen deze groep is een stijging gevonden van gonorroe, syfilis en LGV-infecties, vooral bij MSM met een hiv-infectie. De vindpercentages voor MSM zijn verontrustend. Dit is reden voor het ontwikkelen van een gepast zorgaanbod voor MSM die een hoog risico lopen. Het RCSG zZh zal zich toeleggen op een aanbod voor deze groep. Hierbij is ook aandacht voor het opsporen van hepatitis C.

Vindpercentage soa in de regio

In 2016 zijn 27% meer soa’s gevonden dan in 2015. De meest voorkomende soa blijft chlamydia (72%) gevolgd door gonorroe (23%), syfilis (3%), hiv (2%) en hepatitis B (1%).

Lees hieronder meer over de jaarcijfers in de infographic en de rapportage

Resistente bacteriën zijn bacteriën die gewend zijn aan antibiotica. Antibiotica helpen dan niet meer.

Daardoor is het moeilijker om mensen beter te maken. Deze bacteriën komen steeds vaker voor in Nederland. Om te weten hoe groot het probleem is in Rotterdam, doet de GGD onderzoek. Met deze resultaten kan de GGD zien of er een probleem is. En zo ja, wat hier eventueel aan gedaan kan worden.

In het voorjaar van 2017 is er een onderzoek gestart bij de huisartsenpraktijk Strevelsweg. Cliënten van deze praktijk worden gevraagd om aan het onderzoek deel te nemen. Het onderzoek kan direct worden gedaan, duurt 15 minuten en als dank ontvangt men een cadeautje. De onderzoeker van de GGD is aanwezig voor eventuele vragen

De GGD Rotterdam-Rijnmond werkt mee aan het onderzoek naar nieuwe vaccins ter preventie en bestrijding van infectieziekten.

Deze onderzoeksprojecten (vaccintrials) worden uitgevoerd in opdracht van farmaceutische bedrijven. De opdrachtgevers beschouwen de onderzoekslocatie (site) van de GGD als zeer professioneel en betrouwbaar.

Waarom vaccinonderzoek?

Vaccins leveren een belangrijke bijdrage aan de preventie van infectieziekten. Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is succesvol en kosteneffectief in het bewaken van de volksgezondheid. Vaak zijn vaccins de doorslaggevende factor bij het terugdringen (en in sommige gevallen uitroeien) van infectieziekten. Bestaande en nieuwe vaccins zijn voortdurend in ontwikkeling. Vaccinonderzoek blijft noodzakelijk om de kwaliteit van het RVP op peil te houden.
Verder is een groot aantal vaccins in ontwikkeling die op termijn mogelijk in het RVP zullen worden opgenomen. Daarnaast woeden er voortdurend publieke discussies over de bijwerkingen en negatieve gevolgen van vaccins. Vaak op grond van aannames en niet op feiten. Onderzoek naar werkzaamheid en veiligheid van vaccins is hierdoor noodzakelijk.

De GGD Rotterdam-Rijnmond doet mee aan nationale en internationale multicentre studies. Hierbij vindt een deel van het onderzoek plaats onder de inwoners van Rotterdam. Het analyseren en publiceren van de resultaten gebeurt in samenwerking met de opdrachtgever. Zo zijn in de afgelopen jaren veel vaccintrials uitgevoerd met medewerking van artsen en verpleegkundigen van de GGD. Hierdoor is een unieke expertise opgebouwd met het implementeren en uitvoeren van vaccinonderzoek.

In het PDF document onderaan de pagina vindt u de vaccintrials van de GGD Rotterdam-Rijnmond in de jaren 2004-2013.

CEPHIR, de academische werkplaats Publieke Gezondheid in de regio Rotterdam-Rijnmond, bouwt aan een netwerk tussen onderzoek, beleid en praktijk. CEPHIR is het acroniem voor ‘Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area’.

Doel van CEPHIR is het terugdringen van gezondheidsachterstanden in Rotterdam en in de regio. Dat zijn vooral achterstanden als gevolg van grote stadsproblematiek. Dit doel wordt nagestreefd door een onderzoeks- en onderwijsprogramma. Dit brengt praktijk, beleid, bestuur en onderzoek in de publieke gezondheid met elkaar in verbinding.

Rotterdam: fietser, bruggen, EUR

In CEPHIR werken onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC samen met medewerkers van gemeente Rotterdam, GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Zeeland en GGD Zuid-Holland Zuid aan onderzoek dat van toepassing is voor de publieke gezondheid (public health).

CEPHIR vindt het belangrijk dat kennis haar weg vindt naar hulpverleners, beleidsontwikkelaars en bestuurders. CEPHIR bouwt aan een stevig netwerk tussen onderzoek, beleid en praktijk.

CEPHIR stimuleert samenwerking door mensen met elkaar in contact te brengen en hen te attenderen op relevante ontwikkelingen. Een bijzonder project is 'Klein maar Fijn': kortdurend onderzoek leidt tot concreet antwoord op vragen van bestuurders. CEPHIR organiseert ontmoetingen tussen onderzoekers en mensen in de praktijk in de vorm van seminars. Hier wordt informatie gedeeld over ontwikkelingen, conferenties, nieuw onderzoek of beleid, benoemingen en promoties. Relevante informatie kunt u laten plaatsen in de CEPHIR Nieuwsbrief en op de website cephir.nl.

Een Academische Werkplaats is een werkplaats waarin praktijk, onderzoek, beleid en onderwijs samenwerken. In de praktijk betekent dit vaak dat beleids- en praktijkprofessionals van een of meerdere GGD'en structureel samenwerken met opleiders en onderzoekers van een universiteit.

Wat is het nut van een academische werkplaats?

Samenwerking tussen beleidsmedewerkers, praktijkprofessionals (zoals verpleegkundigen en artsen van GGD'en) en onderzoekers is niet altijd vanzelfsprekend. Beiden hebben hun eigen werkzaamheden, werken vaak in verschillende organisaties en komen elkaar weinig tegen. Dat is jammer, want er valt veel van elkaar te leren. Door een Academische Werkplaats verkleint de kloof tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs. Dit komt uiteindelijk de kwaliteit van de (gezondheids)zorg ten goede.

USER G4

De academische werkplaats USER G4 (Urban Social Exclusion Research) is een werkplaats waarin de G4, de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, samenwerken op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg. GGD Amsterdam is de projectleider van deze werkplaats.

Meer informatie:
De contactpersoon binnen gemeente Rotterdam is Karen Klein Ikkink (directie PGW&Z, afdeling Staf). Vragen over deze werkplaats kunnen gericht worden aan ce.kleinikkink@rotterdam.nl.

Op de reizigerspoli loopt momenteel het COVA-onderzoek. COVA staat voor COhort VAccinatie. De GGD voert dit onderzoek samen met het Erasmus MC uit. Bij dit onderzoek willen we gezonde reizigers gaan vergelijken met bijzondere reizigers. Voorbeelden van bijzondere reizigers zijn reizigers die medicijnen gebruiken die het afweersysteem onderdrukken, zwangere vrouwen en ouderen. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de werking van de vaccinaties.

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. We vragen reizigers om binnen een jaar op vier momenten bloed af te staan en een korte vragenlijst in te vullen. Bij deelname aan het volledige onderzoek ontvangt men een kortingsbon van maximaal €25 die te besteden is bij een volgend bezoek aan onze reizigerspoli. De kortingsbon mag ook door een familielid of reisgenoot besteed worden.

Waarom dit onderzoek?
Door dit onderzoek kunnen artsen nagaan of vaccinaties ook na de reis goed blijven werken en onderzoek doen naar doorgemaakte ziekten. Zo kunnen we reizigers in de toekomst nog beter informeren.