Spring naar het artikel

Toezicht Wmo

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Iedere gemeente in Nederland is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het organiseren van ondersteuning en zorg. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor die tijd regelde de Rijksoverheid de ondersteuning en zorg.

Wat is het?

Gemeenten hebben daarbij de taak toezicht te houden op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. In de regio Rotterdam-Rijnmond laten de volgende gemeenten het toezicht uitvoeren door de GGD Rotterdam-Rijnmond: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. Daarnaast voert de GGD Rotterdam-Rijnmond het toezicht uit op de maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor de gemeenten in de Hoeksche Waard.

Wat doet de toezichthouder Wmo?

De toezichthouders Wmo voeren het toezicht uit bij zorginstellingen waar gemeenten een contract mee hebben of bij aanbieders die cliënten zelf contracteren via een persoonsgebonden budget (pgb). De toezichthouders toetsen de kwaliteit van de ondersteuning en zorg die geboden wordt in het kader van de Wmo 2015. Dit toezicht is ook van toepassing op zorg die gemeenten zelf aanbieden in het kader van de Wmo 2015. De toezichthouder doet geen onderzoek naar klachten en/of fraude.

Hoe werkt dit toezicht?

De toezichthouders Wmo plannen per jaar een aantal bezoeken aan zorgaanbieders. Deze bezoeken worden soms aangekondigd, soms niet. Tijdens een bezoek spreken de toezichthouders met management, medewerkers en eventueel cliënten. Zij kunnen vragen om documenten in te zien, zoals zorgplannen, ondersteuningsplannen en registraties van aanbieders of Verklaringen omtrent het gedrag van medewerkers.

Ook kunnen de toezichthouders vragen om een rondleiding. Op die manier toetsen de toezichthouders de kwaliteit van ondersteuning en zorg. Het kan zijn dat zij een melding ontvangen over een instelling of aanbieder, bijvoorbeeld van gemeenten naar aanleiding van klachten van burgers. Dit kan een bezoek bespoedigen.

De bevindingen van de toezichthouder Wmo naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek worden vastgelegd in rapportages, met eventuele aanbevelingen aan de zorgaanbieder of gemeente(n). Bij structureel toezicht wordt geen oordeel geveld en geen rapportage opgesteld.

Toezicht bij een calamiteit

Als bij de verlening van zorg of ondersteuning een calamiteit plaatsvindt (voorbeeld: iemand raakt ernstig gewond), moet de zorgaanbieder dit conform de Wmo 2015 melden bij de toezichthouder Wmo. De toezichthouder doet dan onderzoek naar de kwaliteit van de ondersteuning. Naar aanleiding van het onderzoek kan de toezichthouder de zorgaanbieder adviseren om bepaalde maatregelen te nemen. Ook kan de toezichthouder de gemeente adviseren om actie te ondernemen om de zorgaanbieder te corrigeren.

Toezicht op pgb-aanbieders

Het toezicht Wmo heeft eind 2016 en in de eerste helft van 2017 onderzocht in hoeverre de kwaliteit van de ondersteuning door pgb-aanbieders aan cliënten in het kader van de Wmo in de regio Rotterdam-Rijnmond voldoet aan de wettelijke eisen. De helft van de geboden pgb-ondersteuning bleek aan die eisen niet te voldoen. De toezichthouder Wmo vindt dit zorgelijk omdat cliënten recht hebben op kwalitatief goede ondersteuning. In zijn eindrapportage doet het toezicht Wmo aanbevelingen aan de gemeenten in de regio om de kwaliteit te verbeteren.

Deze aanbevelingen zijn ook relevant voor andere partijen die persoonsgebonden budgetten verstrekken in het kader van zorg en ondersteuning, zoals gemeenten buiten de regio en partijen die een vergelijkbare verantwoordelijkheid vanuit de Zvw en de Wlz hebben.
 
De eindrapportage is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond op 29 juni 2017 vastgesteld.

Toezicht op overbruggingszorg aan GGZ-cliënten

In de tweede helft van 2017 heeft de toezichthouder Wmo in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam onderzocht wat de kwaliteit is van overbruggingszorg aan GGZ-cliënten. Dit zijn mensen die vanwege hun psychische of psychosociale problematiek een indicatie hebben gekregen voor Beschermd Wonen, maar tijdelijk ‘thuis’ overbruggingszorg krijgen, omdat er een wachtlijst is voor een plek in Beschermd Wonen of omdat zij nog tijdelijk extra aandacht krijgen na hun verblijf in Beschermd Wonen.

Naast de rapporten over de vier onderzochte aanbieders heeft de toezichthouder opnieuw aanbevelingen gedaan aan de gemeenten in de regio, met name voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en uitvoeringsorganisatie ROGplus. De drie gemeenten hebben al aangegeven hiermee aan de slag te gaan. De aanbevelingen kunnen ook van meerwaarde zijn voor andere gemeenten en uitvoeringsorganisaties.

De eindrapportage is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond op 15 februari 2018 vastgesteld.

Openbaarmakingsbeleid rapportages Toezicht Wmo

Het openbaarmakingbeleid van de toezichthouder Wmo houdt in dat rapporten die zijn opgemaakt naar aanleiding van toezichtbezoeken aan zorgaanbieders, op de website van de GGD worden geplaatst. De toezichthouder volgt deze werkwijze sinds 1 januari 2018.

Het gaat in het bijzonder om rapportages die zijn opgemaakt in het kader van het proactief toezicht en preventief toezicht, en in bepaalde gevallen ook om rapportages in het kader van reactief toezicht.

De procedure van openbaarmaking

Het hiervoor geschetste openbaarmakingbeleid is gebaseerd op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat houdt onder meer in dat de toezichthouder Wmo het algemeen belang bij openbaarmaking moet afwegen tegen het belang van betrokkenen om niet onevenredig te worden benadeeld door de openbaarmaking (artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob).

De toezichthouder Wmo stelt betrokkenen altijd in de gelegenheid om binnen twee weken schriftelijk te reageren op eventuele feitelijke onjuistheden in het rapport. Tegelijkertijd krijgen betrokkenen de gelegenheid om hun zienswijze te geven ten aanzien van de voorgenomen openbaarmaking van het rapport.

Minimaal twee weken na toezending van de definitieve rapportage aan betrokkenen wordt de rapportage openbaargemaakt door publicatie op de website van de GGD.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het Wmo-toezicht? Mail dan naar: regionaaltoezichtwmo@rotterdam.nl.
Bent u zorgaanbieder en wilt u een calamiteit melden? Vul dan het meldingsformulier calamiteiten Wmo in en verstuur dit via bovengenoemd emailadres*.