Spring naar het artikel

Melden zorgen bij psychische klachten (wvggz)

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Maak je je zorgen over de geestelijke gezondheid van iemand? En denk je dat deze persoon misschien (verplichte) zorg nodig heeft? Dan kan je deze zorgen melden bij het meldpunt van je gemeente. De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten en plichten van mensen die geestelijke zorg nodig hebben.

Na een melding kijkt de gemeente wat er nodig is om de persoon van juiste hulp te voorzien: een verkennend onderzoek. De persoon met een psychische stoornis krijgt de mogelijkheid om mee te praten over de zorg. Net als de familie en naasten van deze persoon. De eerste keuze is altijd om vrijwillig zorg te organiseren. Lukt dit niet dan wordt er gekeken of verplichte zorg nodig is.

Verkennend onderzoek

Als er een melding binnen komt, doen deskundigen een verkennend onderzoek. Zij kijken of de persoon zichzelf of anderen in een onveilige situatie brengt door zijn of haar psychische probleem. De eerste keuze is altijd om vrijwillig zorg te organiseren. Lukt dit niet dan wordt er gekeken of verplichte zorg noodzakelijk is. Dit mag alleen als het niet anders kan. Als de gemeente en deskundigen geen andere mogelijkheid zien dan verplichte zorg, dan wordt een zorgmachtiging aangevraagd bij de officier van justitie. De officier van justitie beslist of een aanvraagprocedure voor een zorgmachtiging moet worden gestart. Hiervoor laat hij of zij eerst een medisch rapport maken door een psychiater.

Wat is een zorgmachtiging?

Een zorgmachtiging is een beslissing van de rechter waarin staat welke verplichte zorg gegeven mag worden en voor hoe lang. Dit betekent dat iemand bijvoorbeeld in sommige gevallen verplicht een behandeling moet volgen, ook als deze persoon daar zelf het nut niet van inziet. De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vertelt de persoon over de beslissing van de rechter.

Wanneer verplichte zorg

Verplichte zorg wordt niet zomaar gegeven. Dit kan alleen als iemand door een psychische stoornis ernstig nadeel veroorzaakt voor zichzelf, voor een ander of voor personen of spullen in het algemeen. Of als de kans hierop groot is. Ook moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

  • Er is geen mogelijkheid meer voor vrijwillige zorg
  • Verplichte zorg is de enige manier om ernstig nadeel te voorkomen
  • De verplichte zorg moet in verhouding staan tot het op te lossen ernstig nadeel. Dit betekent dat de voordelen van verplichte zorg en de nadelen van het ernstig nadeel bekeken worden. Het voordeel van verplichte zorg moet groter zijn dan de schade door het ernstige nadeel dat ontstaat zónder verplichte zorg
  • Het is te verwachten dat de verplichte zorg resultaat geeft

Zorgen melden?

Als je zorgen hebt over iemand met psychische klachten, kun je dit melden. Ook andere zorgen kunnen worden gemeld zoals bijvoorbeeld eenzaamheid. Iedere gemeente heeft een eigen meldpunt. De contactgegevens vind je op de website van je eigen gemeente.

Je kunt ook bellen met het landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag 0800-1205. Vanuit daar word je doorverbonden naar de juiste gemeente.