Spring naar het artikel

Privacy

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Om de inwoners goed van dienst te zijn verwerkt de GGD Rotterdam-Rijnmond persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die over u gaan. Zo kan GGD Rotterdam-Rijnmond haar inwoners zo goed mogelijk helpen. Hoe wij met uw gegevens moeten omgaan is beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De colleges van burgemeester en wethouders van de dertien gemeenten zien erop toe dat GGD Rotterdam-Rijnmond zich houdt aan de AVG. Met uitzondering van de jeugdgezondheidszorg, worden alle taken van GGD-Rotterdam Rijnmond op het gebied van publieke gezondheid uitgevoerd door gemeente Rotterdam.

Om de AVG goed na te leven en de bescherming van de gegevens van de inwoners zo goed mogelijk te waarborgen, heeft gemeente Rotterdam een Functionaris Gegevensbescherming (FG) en verschillende privacy officers aangesteld. Zij ondersteunen GGD Rotterdam-Rijnmond bij het omgaan met persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Onderaan deze pagina vindt u verwijzingen naar de specifieke privacyverklaringen met meer informatie over welke gegevens en partijen er betrokken zijn bij bepaalde processen.

Veelgestelde vragen over persoonsgegevens

De GGD Rotterdam-Rijnmond verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk. Als wij u om persoonsgegevens vragen, dan is dat om onze taken goed uit te voeren en onze plichten na te komen. Maar er is een aantal andere organisaties die ons hierbij helpt. Deze organisaties ontvangen van ons uw gegevens. Voor deze organisaties gelden dezelfde regels als de GGD: uw gegevens mogen niet verwerkt worden zonder reden.. Hierover hebben wij in contracten met hen specifieke afspraken gemaakt. GGD Rotterdam-Rijnmond deelt nooit gegevens met commerciële partijen zonder toestemming van de inwoner.

Dit kan verschillen per situatie. Over het algemeen bewaren we gegevens in overeenstemming met de Wet publieke gezondheid en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Verdere informatie over bewaartermijnen vind u in de specifieke privacyverklaringen.

U heeft een aantal belangrijke rechten. Hieronder leest u welke rechten er zijn, en wanneer u van deze rechten gebruik kunt maken.

Recht op informatie
Deze privacyverklaring is opgesteld om aan uw recht op informatie te voldoen, zodat u voldoende bent geïnformeerd.

Recht op verwijdering
Het recht op verwijdering ziet erop toe dat u een verzoek kunt indienen om uw gegevens uit onze systemen te laten verwijderen.

Recht op inzage, rectificatie en beperking
U heeft altijd het recht om de informatie die wij van u verwerken in te zien.  Mocht er iets mis zijn, dan kan u een verzoek tot rectificatie en/of beperking van de verwerking indienen.

Rectificatie is de aanpassing van gegevens.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het veranderen van uw achternaam of woonplaats. Bij beperking van uw gegevens moet u denken aan een (tijdelijke) stopzetting van het verwerken van persoonsgegevens. Dit kunt u alleen doen, nadat u een aanvraag tot rectificatie hebt gedaan. Dit doet u dan om te voorkomen dat er nog langer gebruik wordt gemaakt van onjuiste gegevens.

Recht op overdraagbaarheid
Op verzoek kunt u uw persoonsgegevens ook opvragen, zodat u ze kunt overdragen aan een andere organisatie.

Als u ons vraagt om deze rechten uit te voeren, dan zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of er geen noodzaak is om de gegevens langer te bewaren.

GGD Rotterdam-Rijnmond verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Dit zijn altijd persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze taken. Wilt u precies weten met wie wij uw gegevens delen? Lees dan eerst de specifieke privacyverklaring door. Mocht u er dan niet uitkomen, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Heeft u vragen of klachten?

Heeft u vragen over de manier waarop de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u een vraag stellen via het AVG-loket van de gemeente Rotterdam via de pagina: www.rotterdam.nl/loket/aanvraag-avg. Via dit loket kunt u ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Als u een klacht heeft over de manier waarop de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een klacht indienen via de pagina: www.rotterdam.nl/loket/klacht.