Spring naar het artikel

Toezicht kinderopvang

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

De GGD Rotterdam-Rijnmond voert de inspecties in de kinderopvang uit namens de dertien gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Alle kinderopvanginstellingen worden bezocht door de GGD en getoetst of zij voldoen aan de Wet Kinderopvang. De GGD gaat jaarlijks op inspectiebezoek bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus.

Aanvraag registratie en inspectie

In het Landelijk Register Kinderopvang staan kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd. Ouders komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een in het register opgenomen instelling voor kinderopvang.

Als u een kinderopvanginstelling (kinderdagverblijf, gastouderopvang of buitenschoolse opvang) of een gastouderbureau wilt starten, kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente waar u zich wilt vestigen. Nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de aanvraag compleet en correct is, wordt de GGD gevraagd een inspectie op de locatie te verrichten. De GGD toetst of de kinderopvanginstelling of gastouderbureau voldoet aan de gestelde eisen voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang. Deze toetsing gaat volgens de werkwijze Streng aan de Poort. De behandeling van uw aanvraag duurt in principe tien weken.

Advies bij het starten van kinderopvang is geen taak van de GGD. Hiervoor kunt u terecht bij de brancheorganisatie of het ministerie van SZW.

Jaarlijks onderzoek

We beoordelen elk jaar in opdracht van gemeenten of alle kinderopvanginstellingen aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Deze inspecties vinden aangekondigd en onaangekondigd plaats. De inspecteurs onderzoeken of de instellingen beleid maken en uitvoeren op de domeinen:

  • pedagogisch klimaat
  • personeel en groepen
  • veiligheid en gezondheid
  • accommodatie
  • ouderrecht

De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Een klacht over toezicht

Als u ontevreden bent over het toezicht door de inspecteur kunt u dit met hem/haar bespreken. Als dit niet leidt tot een oplossing, kunt u een klacht indienen bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. De klacht wordt behandeld volgens onze klachtenprocedure.

Vertrouwelijke informatie en contact

De GGD Rotterdam-Rijnmond maakt voor het uitwisselen van vertrouwelijke informatie gebruik van de service MOVEit. Op deze manier wordt informatie op een veilige manier verstuurd. Wilt u gebruik maken van deze service? Stuur dan een e-mail naar kinderopvang@rotterdam.nl. U ontvangt binnen twee werkdagen een handleiding en wachtwoord om toegang te krijgen tot deze service.

Als u een e-mail stuurt naar kinderopvang@rotterdam.nl ontvangt u altijd binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Hebt u deze niet gekregen, dan is uw e-mail niet door ons ontvangen. Neem dan contact op met de GGD Rotterdam-Rijnmond op telefoonnummer 010 - 498 40 15.

Postadres:
GGD Rotterdam-Rijnmond
Afdeling Toezicht Kinderopvang
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam

Meer informatie