Spring naar het artikel

Toezicht Wmo

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Iedere gemeente in Nederland is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het organiseren van ondersteuning en zorg. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de regio Rotterdam-Rijnmond laten gemeenten het toezicht uitvoeren door de GGD Rotterdam-Rijnmond. De toezichthouders toetsen de kwaliteit van de ondersteuning en zorg die geboden wordt. Zij stellen hierover rapporten op.

De toezichthouders Wmo leggen jaarlijks via een werkplan hun verwachte activiteiten voor aan het Algemeen Bestuur van de GGD. Daarnaast leggen zij jaarlijks verantwoording af over hun activiteiten.

Werkplan 2023 (PDF 668.2K)

Bent u op zoek naar documenten uit de periode 2017-2023? Deze vindt u hier.

Begin 2022 heeft het Toezicht Wmo van de GGD Rotterdam-Rijnmond een onderzoek gedaan naar hoofd- en onderaanneming in de Wmo. Uit dit onderzoek zijn niet veel knelpunten naar voren gekomen. In het algemeen kan gesteld worden dat gemeenten en gecontracteerde aanbieders deze constructie goed hebben belegd in contracten, beleidsregels en visiedocumenten, en dat ook in de praktijk het monitoren van de kwaliteit van ondersteuning goed verloopt.

In 2022 heeft het Toezicht Wmo onderzoek verricht naar ‘de veiligheid van Beschermd Wonen wanneer er geen sprake is van 24/7 fysieke aanwezigheid van de zorgaanbieder’. Dit onderzoek is zowel uitgevoerd bij (centrum)gemeenten als bij drie aanbieders. De uitkomst in de vorm van aandachtspunten voor aanbieders van Beschermd Wonen en (centrum)gemeenten zijn opgenomen in bijgaand rapport.

In 2022 heeft het Toezicht Wmo een analyse uitgevoerd op de ontvangen meldingen van calamiteiten van zorgaanbieders in de periode 2016-2021. De uitkomst van deze analyse is vastgelegd in bijgaand document. In 2023 zal het Toezicht Wmo nader met onder andere gemeenten en aanbieders spreken over de belangrijkste bevindingen met als doel nader van elkaar te leren.

Het Toezicht Wmo heeft in 2020 de veiligheid in de nachtopvang (maatschappelijke opvang) onderzocht bij 4 zorgaanbieders op 9 locaties in de regio Rotterdam-Rijnmond. In deze eindrapportage doet het Toezicht Wmo aanbevelingen aan de centrumgemeenten en zorgaanbieders om de kwaliteit van de opvang te verbeteren.

Het Toezicht Wmo heeft in 2021 toezicht uitgevoerd op 12 pgb-aanbieders in de regio in de vorm van een administratieve toets, gevolgd door een gesprek met de eindverantwoordelijke (en eventuele kwaliteitscoördinator) van de zorgondernemingen. In een aantal gevallen verwachtte het Toezicht Wmo een aantal verbeteringen. Bij deze aanbieders is een hertoets uitgevoerd. Een enkele aanbieder heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een inhoudelijke reactie (van max. 200 woorden) te geven op de onderzoeksrapportages.

De bevindingen en oordelen van de 12 onderzoeken zijn samengevat in een eindrapportage. Dit eindrapport behandelt tevens enkele rode draden en doet een aantal aanbevelingen voor de gemeenten in de regio.

Eindrapportage PGB (incl.uitkomst hertoets) (-UITKOMST-HERTOETS_2022-01-19_DEFINITIEF.PDF 5.6M)

Bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) komen bepaalde problemen vaker voor dan bij andere mensen: voortijdig schoolverlaten, langer afhankelijk zijn van een uitkering, schulden, verward gedrag, criminaliteit en een grotere kans op verslaving. Het niet herkennen van deze doelgroep kan ertoe leiden dat ze verder in de problemen kunnen komen en nog verder afglijden. In samenwerking met het Toezicht Sociaal Domein hebben de toezichthouders Wmo in Nissewaard onderzoek gedaan naar de kwaliteit van Wmo bij drie zorgaanbieders. Het eindrapport beschrijft de toegang bij de gemeente, de indicatiestelling en de ketensamenwerking in de begeleiding van deze doelgroep.

In de tweede helft van 2017 onderzochten de toezichthouders Wmo in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de kwaliteit van de overbruggingszorg aan GGZ-cliënten. Dit zijn mensen die door hun psychische of psychosociale problematiek een indicatie hebben gekregen voor Beschermd Wonen, maar tijdelijk ‘thuis’ overbruggingszorg krijgen. Bijvoorbeeld omdat er een wachtlijst is voor een plek in Beschermd Wonen of omdat zij nog tijdelijk extra aandacht nodig hebben na hun verblijf in Beschermd Wonen. Naast de rapporten over de vier aanbieders hebben de toezichthouders aanbevelingen gedaan aan de gemeenten en uitvoeringsorganisatie ROGplus.

De toezichthouders hebben bij acht pgb-aanbieders in Rotterdam de kwaliteit van ondersteuning getoetst aan de wettelijke eisen. De helft van de geboden pgb-ondersteuning bleek niet aan die eisen te voldoen. In de eindrapportage doet het toezicht Wmo aanbevelingen aan de gemeenten in de regio om de kwaliteit te verbeteren.

Toezicht Wmo in de regio Rotterdam-Rijnmond

Gemeenten hebben de taak toezicht te houden op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. In de regio Rotterdam-Rijnmond laten de volgende gemeenten het toezicht uitvoeren door de GGD Rotterdam-Rijnmond: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee. Daarnaast voert de GGD Rotterdam-Rijnmond het toezicht uit op de maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor de gemeenten in de Hoeksche Waard en voor de gemeente Lansingerland.

Wat doet de toezichthouder Wmo?

De toezichthouders Wmo voeren het toezicht uit bij zorgaanbieders waar gemeenten een contract mee hebben en bij aanbieders die cliënten zelf contracteren via een persoonsgebonden budget (pgb). De toezichthouders toetsen de kwaliteit van de ondersteuning en zorg die geboden wordt in het kader van de Wmo 2015. Dit toezicht is ook van toepassing op zorg die gemeenten zelf aanbieden in het kader van de Wmo 2015. De toezichthouders voeren het toezicht uit conform het vastgestelde toezichtskader.

Toezicht bij een calamiteit

Als bij de verlening van zorg of ondersteuning een calamiteit plaatsvindt (voorbeeld: een cliënt raakt ernstig gewond), moet de zorgaanbieder dit melden bij de toezichthouder Wmo. Dit staat in de Wmo 2015. De toezichthouder stemt met de aanbieder de te volgen procedure af. Dit bestaat over het algemeen uit een zelfonderzoek door de aanbieder met een eventueel aanvullend onderzoek door de toezichthouder. Naar aanleiding daarvan kan de toezichthouder van de zorgaanbieder bepaalde verbetermaatregelen verwachten. Ook kan de toezichthouder de gemeente adviseren naar aanleiding van het toezicht.

Bent u zorgaanbieder en wilt u een calamiteit melden? Vul dan het onderstaande meldingsformulier calamiteiten Wmo in en verstuur dit via regionaaltoezichtwmo@rotterdam.nl.

Overig toezicht

De toezichthouders Wmo hebben op structurele basis contact met een zorgaanbieder. Sommige contacten (bezoeken of bijeenkomsten) zijn bedoeld als kennismaking (structureel toezicht). Andere keren doet het Toezicht Wmo een onderzoek aan de hand van een thema (proactief toezicht, zie verder op deze pagina). Ook doen de toezichthouders Wmo onderzoeken op basis van signalen. Bijvoorbeeld van gemeenten na klachten van bewoners. Het Toezicht Wmo van de GGD doet geen onderzoek naar eventuele fraude; u kunt hierover navraag doen bij uw gemeente.

Bij een onderzoek kunnen de toezichthouders Wmo de zorgaanbieder aangekondigd of onaangekondigd bezoeken. Tijdens een bezoek spreken de toezichthouders met management, medewerkers en/of cliënten. Zij kunnen vragen om documenten in te zien, zoals zorgplannen, protocollen of Verklaringen Omtrent het Gedrag van medewerkers. Ook kunnen de toezichthouders vragen om een rondleiding. Op die manier toetsen de toezichthouders de kwaliteit van ondersteuning. De bevindingen van de toezichthouder Wmo worden vastgelegd in rapportages. Hierin staan eventueel ook aanbevelingen aan de zorgaanbieder of gemeente(n).

Het Toezicht Wmo maakt rapporten naar aanleiding van toezichtsbezoeken openbaar door de rapporten te plaatsen op de website van de GGD. Het gaat vooral om rapporten die zijn opgemaakt vanwege het proactief toezicht en preventief toezicht. En in bepaalde gevallen ook om rapporten in het kader van reactief toezicht.

Het beleid van openbaarmaking volgt uit de Wet open overheid (Woo)

Het Toezicht Wmo moet onder meer het algemeen belang bij openbaarmaking afwegen tegen het belang van betrokkenen om niet onevenredig te worden benadeeld door de openbaarmaking. Het Toezicht Wmo stelt de aanbieder altijd in de gelegenheid om te reageren op eventuele feitelijke onjuistheden in het rapport (hoor en wederhoor). Deze procedure (inclusief termijnen) staat beschreven in het toezichtskader van het Toezicht Wmo.

Over het algemeen doet het Toezicht Wmo eenmaal een heronderzoek. Ook het rapport naar aanleiding van het heronderzoek wordt gepubliceerd op de website van de GGD. Het is daarna aan gemeenten en aanbieders om eventueel nader afspraken te maken over (resterende) verbeterpunten naar aanleiding van het toezicht.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het Wmo-toezicht? Mail dan naar regionaaltoezichtwmo@rotterdam.nl. Bent u zorgaanbieder en wilt u een calamiteit melden? Vul dan het meldingsformulier calamiteiten Wmo in en verstuur dit via bovengenoemd e-mailadres.