Spring naar het artikel

Melden van een infectieziekte

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Artsen, laboratoria en instellingen zijn verplicht na vaststelling, of bij vermoeden, van bepaalde infectieziekten dit te melden aan de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Een infectieziekte of (vermoedelijke) uitbraak kan op 4 manieren gemeld worden:

 • Telefonisch melden: professionals kunnen tijdens kantoortijden contact opnemen met de GGD via het telefoonnummer 010 - 433 99 66. Voor spoedvragen is dit nummer voor professionals ook buiten kantooruren bereikbaar. U wordt dan doorverbonden met de meldkamer van de ambulancedienst, welke u in contact brengt met de dienstdoende verpleegkundige of arts van de GGD.

 • Melden via e-mail: verpleegkundige.izggd@rotterdam.nl.

 • Melden via het webformulier.

 • Melden via MUIZ (regionaal Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO).

Welke informatie wordt bij de melding gevraagd? En ben ik verplicht deze informatie met de GGD te delen?

Bij het maken van een melding bent u verplicht een aantal gegevens te delen. Denk hierbij aan de naam, het adres en het burgerservicenummer van de index, maar ook aan de infectieziekte dan wel een beschrijving van het ziektebeeld en de eerste ziektedag.

Kijk voor alle verplichte meldingsgegevens op Wet Publieke Gezondheid.

Wat is het?

De Wet publieke gezondheid bepaalt dat artsen, laboratorium- en instellingshoofden na vaststelling, of bij vermoeden, van bepaalde infectieziekten hiervan melding doen bij de GGD.

Wanneer melden?

De meldingsplicht geldt voor alle infectieziekten waarbij het nodig is om de bron op te sporen of waarbij contacten risico kunnen lopen. Maatregelen zijn nodig om contacten te beschermen of verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Artsen en laboratoria melden zo snel mogelijk zodat deze maatregelen tijdig getroffen worden. Ook als het laboratorium heeft gemeld, heeft de behandelend arts nog steeds een meldingsplicht. De ‘dubbele’ melding van zowel behandelaar als laboratorium voorkomt dat belangrijke signalen te laat worden opgemerkt.

Een overzicht van alle meldingsplichtige infectieziekten vindt u op de website van het RIVM: Welke infectieziekten zijn meldingsplichtig? | RIVM

Naast de meldingsplichtige infectieziekten beschrijft de Wet publieke gezondheid (Artikel 26) ook een meldingsplicht voor alle instellingen waar voor infectieziekten kwetsbare groepen verblijven of samenkomen. Denk hierbij aan zorginstellingen of kinderdagverblijven. Meer informatie over deze meldingsplicht vindt u onder het kopje ‘Informatie over de meldingsplicht voor instellingen’.

Artikel 26

In Nederland kennen we diverse wetten als het gaat om de gezondheidszorg. Wat betreft de publieke gezondheid, is de Wet publieke gezondheid (Wpg) het belangrijkst. Artikel 26 van de Wpg betreft de meldplicht voor instellingen. Het doel van deze meldplicht voor instellingen met kwetsbare bewoners is om besmettelijke ziekten in een vroeg stadium te kunnen detecteren, zo nodig actie te kunnen ondernemen en eventuele verspreiding buiten de instelling tegen te kunnen gaan.

Wanneer melden?

In de LCI-richtlijn Artikel 26-meldingen Wpg-instellingen | LCI richtlijnen (rivm.nl) kunt u de meldcriteria terugvinden. De ervaring vanuit de GGD is dat deze criteria niet altijd concreet  genoeg zijn en daardoor lastig te gebruiken. Om een uitbraak zo goed mogelijk te monitoren en om zo nodig te kunnen adviseren, is het goed als de GGD laagdrempelig op de hoogte gehouden wordt. Wij verzoeken u daarom vanaf 2 gevallen van een infectieziekte, die mogelijk met elkaar te maken hebben, een melding te maken bij de GGD. De uitzondering hierop is schurft, welke vanaf 1 geval gemeld moet worden.

Een aantal zorginstellingen vallen onder de kwaliteitswet, wat onder andere betekend dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor adequate infectiepreventie (zie voor meer informatie over de kwaliteitswet de hierboven genoemde LCI-richtlijn). Maar, laagdrempelig overleg met de GGD is altijd mogelijk, met name bij twijfel!

Welke ziektebeelden?

 • Maag-/darmaandoeningen: gekenmerkt door buikpijn, diarree, misselijkheid en/of braken, moeten gemeld worden vanwege de makkelijke verspreiding.
 • Geelzucht: denk met name aan Hepatitis A
 • Huidaandoeningen (met name schurft): moet gemeld worden omdat deze zich vaak via (intensief) huid-huid contact verspreid
 • Bij overige ernstige aandoeningen moet men alert zijn op een ernstig beloop in korte tijd, een ongewoon aantal personen en eventueel resulterend in ziekenhuisopname en/of sterfte. Denk bij overige aandoeningen ook aan influenza of COVID-19.

Om aandoeningen te melden onder artikel 26 hoeft er geen oorzaak bekend te zijn (bijvoorbeeld: als er “buikgriep” heerst op een afdeling, hoeft er niet gewacht te worden met melden tot men weet welke ziekteverwekker dit veroorzaakt). Wel is het belangrijk dat zowel ziektegevallen onder bewoners/patiënten als onder het personeel gemeld worden.

Doelgroepen en instellingen

De meldingsplicht geldt voor de volgende kwetsbare groepen:

 • Zieke personen
 • Jonge kinderen
 • (Hoog)bejaarden
 • Verstandelijk gehandicapten

Instellingen waar bovengenoemde personen verblijven moeten zich houden aan de meldplicht conform artikel 26. Denk hierbij aan o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, kinderdagverblijven, opvangcentra voor asielzoekers, en opvang voor dak- en thuislozen. Thuiszorgmedewerkers kunnen ook melden als er 2 of meer cliënten besmet zijn door onderling contact met elkaar of met dezelfde zieke medewerker(s).

Praktisch

Wie meldt?
Volgens de wet het hoofd van de instelling, maar in de praktijk loopt dit vaak anders.

Waar melden?
Bij de GGD in de regio waar de instelling (dus niet het hoofdkantoor van de organisatie) gevestigd is. Weet u niet zeker onder welke GGD u valt, kunt u dit opzoeken op de website van GGD GHOR Nederland: www.ggd.nl.

Hoe melden?
Ga naar: Ik ben professional en wil een infectieziekte of vermoedelijke uitbraak melden

Wat doet de GGD met uw melding?

Het team infectieziektebestrijding van de GGD beoordeelt na de melding of er breder besmettingsgevaar dreigt en of maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen. De GGD neemt zo nodig contact met u op om meer informatie te vragen en de te nemen maatregelen en eventueel extra laboratoriumonderzoek te bespreken.

De GGD stelt ook het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM op de hoogte van alle meldingsplichtige infectieziekten. Dit gebeurt anoniem. Het Centrum Infectieziektebestrijding gebruikt deze informatie onder andere voor de opsporing van infectieziekten bronnen, beoordeling van vaccineffectiviteit en als het nodig is voor landelijke bestrijdingsmaatregelen. Het CIb beoordeelt bij een internationale dreiging van een infectieziekte-uitbraak of meldingen aan de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, moeten worden doorgegeven.

Voor zorginstellingen is het mogelijk om eenvoudig een uitbraak te melden via de webapplicatie Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ). Daarnaast is het voor melders mogelijk om via MUIZ meer inzicht te krijgen in andere uitbraken die spelen in de regio. Door op de hoogte te zijn van uitbraken “bij de buren” kunt u het risico verkleinen op introductie van besmettelijke ziekten in uw instelling door overplaatsingen en/of gedeeld personeel.

 

MUIZ is gebruiksvriendelijk, beveiligd en geeft ‘realtime’ overzicht van regionale uitbraken van infectieziekten en Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO). Het zorgt voor overzicht en draagt ook bij aan laagdrempelig contact tussen diverse zorginstellingen. Binnen onze regio maken ruim 30 zorgorganisaties gebruik van het Meldpunt. Hieronder vallen alle ziekenhuizen en de grote koepels van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties. Ook zijn kleinere zorginstellingen en een aantal verstandelijk gehandicapten zorginstellingen inmiddels aangesloten.  

Met de landelijke uitrol van MUIZ is het ook mogelijk geworden om op dezelfde manier uw meldingen te doen in verschillende GGD-regio’s. Wanneer een melding via MUIZ wordt gedaan, is het niet meer nodig deze via een ander kanaal te melden.

Om gebruik te maken van MUIZ heeft u een account nodig. Deze kunt u eenvoudig laten aanmaken bij de GGD door een mail te sturen met het verzoek naar digitaalmeldpuntMO@rotterdam.nl. Gebruik van MUIZ is kosteloos voor de aangesloten instellingen.